Pokládka zámkovej dlažby postup

Pokládku zámkovej dlažby je vhodné robiť za priaznivých klimatických podmienok, nejlepšie v suchých letných mesiacoch. Kvalita dlažby totiž závisí nielen na kvalitnej príparve, ale taktiež na kvalite špárovania, které sa musí robiť za sucha,aby piesok vyplnil škáry na 100%.
Betonová zámková dlažba sa používa pre dláždenie peších ciest, vjazdov a parkovacích plôch pre automobily. Vyrába sa z vibrolisovaného betonu rôznych tvarov v prírodnej šedej farbe a v mnoho iných farebných prevedeniach. Príprava podložia a podkladových vrstiev sú nejdôležitejším predpokladom správného položenia zámkovej dlažby, protože na nich závisí životnosť, účelnosť a estetika celého diela. Ako postupovať, aby dlažba vydržala a mohli sa pyšnit perfektním prevedením?

Prvá fáza: príprava podložia je základ.

Najprv si vyznačíme hranice pokládky. Prvým bodom vlastnej stavby je príprava podložia, ktoré spočíva v prevedení výkopu s následným zhutnením a zrovnaním dna výkopu. Hlbka dna výkopu závisí na účely a zatažení budúcej zámkovej dlažby. Pre pojazdovú plochu (vjazd či odstavnú plochu pro auto) môžme počítat s výkopom o celkovej hlbke zhruba 30-35 cm, u peších nezatažených ciest se jedná o hlbku 20-30 cm. Po prevedení výkopu tzv. „kufru“ prichádza na radu hutnenie .Zhutnené dno výkopu musí kopírovat plánovaný sklon budovanej plochy tak, aby podkladné vrstvy maly vo všetkých miestach rovnakú hlbku, čo zabraňuje neskorjšiemu prepadu dlažby.

Druhá fáza: pevný podklad

Na pripravené dno sa kladie buď jedna alebo dve podkladové vrstvy. Hrubá podkladová vrstva sa pripravuje pri budovaní pojazdných komunikací a plôch a v zhutnenom stave má hlbku cca 250 až 350 mm,kde sa hutni každych 10 cm navažaneho materialu.Tvorí ju kamenná drť o zrnitosti 16–32 mm s následným hutnením vibračnou doskou  . Potom nasleduje navozenie jemnej podkladovej vrstvy tvorenej kamennou drťou o zrnitosti 8–16 mm a opäť riadne zhutnenie pomocou vibračnej dosky. Táto jemná podkladová vrstva má v zhutnenom stave hlbku cca 100 až 150 mm a u plôch a komunikací pre peší prechod tvorí jedinú podkladovú vrstvu uloženú priamo na dno výkopu. Medzi jednotlivými vrstvami sa spravidla osadia obrubníky.

Tretia fáza:

Pred pokládkou dlažby ešte nasleduje posledná ložná vrstva jemnej drte o zrnitosti 2–5mm, prípadne 4–8 mm. Táto vrstva je už určená pre pokládku zámkovej dlažby a preto je velmi dôležité aby jej povrch bol rovný a jej hlbka rovnomerná v celej ploche. K vytvoreniu tejto vrstvy sa obvykle používa drevenných, alebo ocelových lát o výške cca 40 až 50 mm položených na zhutnený povrch. Tieto laty slúžia ako vodiace pásy pri zrovnávání zasypanej drte kladiacej vrstvy do roviny pomocou hliníkovej lišty. Vytvorená kladiaca vrstva sa už pred pokládkou dlažby nehutní a preto sa na ňu nesmie vstupovať. Po vybratí vodiacich lát a doplnení drte do vzniknutých dutín je podložie pripravené pre pokládku dlažby.

Štvrtá fáza: pokládka zámkovej dlažby

Pre pešie chodníky se používa dlažba hrúbky 40-60 mm, pre pojazdové plochy dlažba hrúbky 80-100 mm. Pokládka zámkovej dlažby sa robí do nezhutnenej kladiacej vrstvy doklepnutím gumovím kladivom smerom z najnižšieho miesta pokladanej plochy k najvyšiemu tak, aby kladiaca vrstva nebola narušená. Preto sa na plochu nesmie šliapať ani po nej prechádzať. Prípadná úprava tvaru dlažby, napríklad pri okrajoch alebo okolo kanalizácie, sa robí lámaním alebo rezom diamantovou pílou pre presné delenie.

Záverečná fáza: nepodceňujte špárovánie

Po položení zámkovej dlažby sa špáry mezdzi jednotlivými dlaždicami zasypú jemným kremičitým pieskom o zrnitosti 0–2 mm, prípadne 0–4 mm pomocou metly a následne sa plocha dôkladne zametie. Ako materiál pre výplň špár nesmie byť použitý piesok obsahujúci vápenné alebo hlinité zmesi inak je nebezpečie, následného prerastania špár travinami a machom a tiež tvorenie vápenných výkvetov na povrchu dlažby. Aj z týchto dôvodov je zasypávnie špár nutné robiť za pekného suchého počasia suchým pieskom, ktorý medzi špáry dokonale zapadne. Následne sa robí posledné dôkladné zhutnenie celej plochy v priečnom a podlžnom smere pomocou vibračnej dosky opatrenej gumovou podložkou a druhé zasypanie a vyplnenie špár kremičitým pieskom, aby sa docielilo dokonalej roviny.

Tento obsah bol zaradený v obsah. Zálohujte si trvalý odkaz.